UWAGA! Ta strona Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia używa cookies i podobnych technologii.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zrozumiałem

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§11. Stowarzyszenie działa pod nazwą „ Nostra Sociatio-NaszaWspołnota”
2. " Nostra Sociatio – Nasza Wspólnota", zwane dalej "Stowarzyszeniem", uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Golina.

§2

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenia, może ono działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie realizuje cele wyższej użyteczności publicznej, nie ma na celu osiągnięcia własnych korzyści gospodarczych.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rewitalizacja obiektów zabytkowych i innych obiektów użyteczności publicznej.
2. Rewitalizacja obiektów sakralnych.
3. Integracja środowisk wiejskich.
4. Krzewienie kultury ludowej.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii regionu.
6. Przyczynianie się do rozwoju i unowocześniania rolnictwa oraz działów gospodarki związanych z rolnictwem.
7. Budowa pozytywnego wizerunku rolników oraz przedsiębiorców i podmiotów związanych z rolnictwem, a także zabieganie o ich wysoką pozycję społeczną.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Poszukiwanie źródeł finansowania oraz pozyskiwanie środków na realizację projektów.
2. Organizację i prowadzenie spotkań i seminariów informacyjnych, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów.
3. Reprezentowanie interesów swoich członków w instytucjach publicznych, instytucjach użyteczności publicznej, organach władzy, oraz wszędzie tam, gdzie okaże się to konieczne.
4. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
5. Opracowywanie planów odnowy miejscowości, zgodnych ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Przyjęcie w poczet członków wymaga uzyskania pozytywnej opinii o kandydacie wystawionej przez dwóch członków zwyczajnych. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§10

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

Członek obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek,
4) informowania Stowarzyszenia o wszelkich zmianach prowadzących do tego, że przestał on spełniać wymogi, o których mowa w Statucie. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 10 ust. 1 Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, bez prawa głosu stanowiącego.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą na wniosek Zarządu, w związku z działaniem członka na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
7) uchwały Zarządu, z powodu niespełnienia wymogów statutowych.

Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały. Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania.
3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2. Odwołanie Członka Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Delegaci wybierani są w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Wybory delegatów odbywają się co cztery lata.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§13

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata, z tym że członkowie władz pełnią swe funkcje do czasu zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, kończącego kadencję. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków w tym przypadku ma także charakter Zebrania Wyborczego. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje według zasad określonych w regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§14

W przypadku ustąpienia', wykluczenia, śmierci lub odwołania członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.


Walne Zebranie Członków

§15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną na podany pisemnie adres, lub faksem.

§161. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, a wyborcze w terminach wynikających z §13 ust.l oraz §14 Statutu.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków powołuje też Sekretarza Zebrania oraz w razie potrzeby doraźnie komisje.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane, pisemne żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) uchwalanie Regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

§18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym z Prezesa.
3. Zarząd jak również poszczególni jego członkowie powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zarząd obraduje na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zasady działania Zarządu mogą być ustalone przez regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.

§19

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) nadzór nad prowadzoną działalnością,
4) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzenia Członków, nie rzadziej niż raz w roku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów.

Komisja Rewizyjna

§20

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania posiedzenia Zarządu.
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§22

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) prowadzona działalność gospodarcza.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

§25

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w tym dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub vice Prezesa Zarządu oraz innego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu rozwiązanie Stowarzyszenia

§26

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy z tym związane zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§27

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Snutka Łączy

logo MKiDNProjekt "Snutka łączy - digitalizacja haftów, stworzenie na ich bazie bezpłatnej aplikacji oraz warsztaty dla młodzieży i snutkarek" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

logo Gmina Jarocin

Promocję aplikacji dofinansowała Gmina Jarocin